PRIVACYVERKLARING PROTEX
(Van toepassing vanaf 25 mei 2018)

Deze Privacyverklaring wordt verstrekt door Belchim Crop Protection NV/SA, Technologielaan 7, 1840 Londerzeel, België, ingeschreven in het centraal ondernemingsregister onder BTW-nummer BE 0458.909.077 (RPR Brussel), als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Verklaring (rechtstreeks of via haar verbonden ondernemingen).
De bescherming van uw persoonsgegevens is heel belangrijk voor de hele Belchim-groep, d.w.z. de hoofdzetel van Belchim, Belchim Crop Protection NV/SA, en al haar verbonden ondernemingen (hierna gezamenlijk “wij” of “we”). Daarom streven we ernaar om de relevante EU-wetgeving (en in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming of “GDPR”) en de lokale wetgeving inzake de bescherming van de privacy en van persoonsgegevens te allen tijde voor 100% na te leven.
Ons doel is om uw persoonsgegevens op een rechtmatige, passende en transparante manier te verwerken. Hieronder informeren we u over welke persoonsgegevens we inzamelen, de redenen waarom we dergelijke gegevens gebruiken en delen, hoe lang we ze bewaren en hoe u gebruik kan maken van uw rechten.

1. WELKE VAN UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELEN WIJ?
Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens in de mate die noodzakelijk is voor onze activiteiten en om een hoog niveau van gepersonaliseerde producten en diensten te kunnen leveren. Wij verzamelen verschillende soorten persoonsgegevens over u, meer bepaald:

 • identificatiegegevens (bv. voornaam, naam, taal, geslacht, IP-adres);
 • contactinformatie (postadres en e-mailadres, telefoonnummer, fax);
 • arbeid gerelateerde informatie (naam van werkgever en uw functie binnen deze onderneming);
 • bancaire en financiële gegevens (bv. gegevens over uw bankrekening);
 • gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van onze producten en diensten:

o  Bent u een handelaar, landbouwer, aannemer, onafhankelijk adviseur, onderzoeker, leerkracht, werkt u voor de overheid, enz.?
o  Hebt u commerciële of technische informatie nodig?
o  Hebt u technische informatie nodig voor alle gewassen of voor specifieke gewassen?

 • gegevens vanuit uw interacties met ons: via onze website, vergaderingen, telefoontjes, e-mails;
 • gegevens die verstrekt worden door officiële instanties, …
  Wij verwerken geen persoonsgegevens over uw raciale of etnische afkomst, politieke meningen, religieuze of filosofische overtuigingen, vakbondslidmaatschap, genetische gegevens of gegevens over uw seksleven.

2. WAAROM EN OP WELKE BASIS GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
A. Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bv. om officiële vragen van bevoegde overheidsinstanties of gerechtelijke instanties te beantwoorden). Bovendien zijn wij verplicht om onze klanten/landbouwers technische ondersteuning te bieden (bv. als onze producten niet op de juiste manier gebruikt/behandeld/opgeslagen/getransporteerd worden, kunnen ze materiële of persoonlijke schade veroorzaken).
B. In verband met onze contractuele relatie met u of de onderneming waar u werknemer bent Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze contracten af te sluiten en uit te voeren, onder andere:

 • om u te informeren over onze producten en diensten;
 • om te evalueren of wij u een product of dienst kunnen aanbieden en onder welke voorwaarden; en
 • om producten of diensten te leveren aan onze bedrijfsklanten van wie u een werknemer bent.

C. Om onze rechtmatige belangen te behartigen
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om onze producten of diensten in te zetten en verder te ontwikkelen, om ons risicobeheer te verbeteren en om onze wettelijke rechten te verdedigen, zoals:

 • fraudebestrijding;
 • IT-beheer/-beveiliging en bedrijfscontinuïteit;
 • het opstellen van statistieken voor onderzoek en ontwikkeling;
 • het personaliseren van aanbiedingen aan u (bv. adverteren van producten of diensten die afgestemd zijn op uw situatie en profiel), wat gerealiseerd kan worden door:
 • het segmenteren van onze potentiële klanten en klanten;
 • het analyseren van uw gewoonten en voorkeuren (in uw gebruik van onze producten en diensten of in uw interactie met ons via de verschillende kanalen);
 • het delen van uw gegevens met een ander filiaal van Belchim;
 • het in lijn brengen van onze producten of diensten met andere gegevens die wij over u verwerkt hebben.

D. Om uw keuze te respecteren wanneer wij voor een specifieke verwerking uw toestemming hebben gevraagd
In bepaalde gevallen hebben wij uw toestemming nodig om uw gegevens te verwerken (bv. voor direct -marketingdoeleinden).
E. Om gegevens uit elektronische communicatie te verwerken
Naast de registratie van elektronische communicatie die wettelijk toegestaan of opgelegd is of waarvoor u toestemming hebt gegeven, kunnen wij ook onze onderlinge elektronische communicatie, inclusief de desbetreffende verkeersgegevens, registreren indien wij dit in het kader van rechtmatige handelspraktijken doen om het bestaan van commerciële transacties te kunnen aantonen, evenals de effectieve communicatie die via deze elektronische communicatiemiddelen plaatsvond, met inbegrip van de inhoud van deze communicatie (waaronder ook een eventueel door ons gegeven advies).
Wij kunnen dergelijke gegevens zo lang bewaren als wettelijk vereist of toegestaan is, met inbegrip van de periode waarin naar aanleiding van de geregistreerde elektronische communicatie tussen u en ons een geschil zou kunnen ontstaan. Het bovenstaande geldt voor alle elektronische communicatie (zoals e-mails, SMS, instant-messaging diensten of andere gelijkwaardige technologieën).

3. MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
Wij verkopen of verhuren uw persoonsgegevens niet aan derden.
Wij geven uw persoonsgegevens binnen de Belchim groep enkel door aan filialen van Belchim. Sommige van deze filialen bevinden zich in Canada of in de VS, die beide officieel erkend zijn als landen die een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden.
Bij uitzondering kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken aan externe dienstverleners of consulenten, alhoewel dit enkel zal gebeuren bij de uitvoering van een dienst voor en/of in naam van Belchim en enkel nadat een dergelijke dienstverlener of consulent een geheimhoudingsovereenkomst heeft ondertekend (bescherming van uw persoonsgegevens).
4. HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor een specifiek doel of specifieke reden. Eenmaal dat doel/die reden niet langer bestaat, verwijderen wij de gegevens.
Het uitgangspunt voor de opslag van uw persoonsgegevens is de wettelijke bewaringstermijn (vaak tien jaar na het einde van een contract of de uitvoering van een transactie). Deze periode kan verlengd worden indien dit nodig zou zijn voor de uitoefening van onze rechten. Als de wet geen bewaringstermijn heeft voorzien, kan deze periode ook korter zijn.

5. WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KAN U ZE UITOEFENEN?
Conform de toepasselijke regelgeving heeft u de volgende rechten:

 • Toegang of inzage: u kan informatie verkrijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens en ook een kopie van deze persoonsgegevens. Als u uw recht op inzage uitoefent, zullen wij u een volledig overzicht geven van de gegevens die wij over u ingezameld hebben.
 • Rechtzetting: wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens onnauwkeurig of onvolledig zijn, kan u van ons eisen dat wij deze persoonsgegevens dienovereenkomstig aanpassen.
 • Schrapping of beperking: u kunt van ons eisen dat wij uw persoonsgegevens schrappen en/of vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.
 • Aantekening van bezwaar: u kan bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens omwille van redenen die betrekking hebben op uw specifieke situatie. U heeft het absolute recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.
 • Intrekking van uw toestemming: wanneer u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens (hoofdzakelijk voor marketingdoeleinden), heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.
 • Gegevensoverdraagbaarheid: voor zover dit wettelijk van toepassing is, heeft u het recht om ons de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft, aan u te laten terugbezorgen of om, voor zover technisch mogelijk, deze aan een derde partij van uw keuze te laten doorgeven.
 • Indiening van een klacht: u kan een klacht indienen bij de bevoegde EU-gegevensbeschermingsautoriteit (bv. voor België: www.privacycommission.be) en wel in het land waar u verblijft, waar u werkt of waar de vermeende inbreuk op de gegevensbescherming en/of privacyregels heeft plaatsgevonden.
  Als u de hierboven vermelde rechten wenst uit te oefenen of als u nog vragen heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens of deze Privacyverklaring, kan u ons op de volgende manieren contacteren:
 • Bij voorkeur via e-mail naar privacy@belchim.com (ter attentie van Bruno Lauwers), of
 • Eventueel per brief naar Belchim Crop Protection NV, Technologielaan 7, 1840 Londerzeel, België (ter attentie van Bruno Lauwers).

Wees zo specifiek mogelijk wanneer u uw rechten wenst uit te oefenen. Wij kunnen alleen vragen beantwoorden die voldoende gedetailleerd zijn. Wij zullen uw identiteit zo gedetailleerd mogelijk moeten verifiëren om te vermijden dat iemand anders uw rechten probeert uit te oefenen. Daarom kunnen wij u bij een dergelijk verzoek ook vragen om een bewijs van identificatie (bv. een kopie van uw identiteitskaart) te leveren.

6. VARIA
A. Gegevensbescherming en vertrouwelijkheid
Wij nemen de nodige voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Onze veiligheidsmaatregelen bevatten technische hulpmiddelen en reglementen en procedures waarover onze werknemers een opleiding hebben gekregen.
Enkel bevoegde werknemers (op een “need-to-know”-basis) hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Bovendien hebben alle bevoegde werknemers een geheimhoudingsverklaring ondertekend.
B. Updates
Wij kunnen te allen tijde wijzigingen aanbrengen in deze Privacyverklaring. De meest recente versie is altijd beschikbaar op onze website (www.belchim.com).